สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


RTECHILE

28/01/2019

Image
ประกาศเอกอัคราชทูต เรื่อง วัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับพี่น้องชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ โดยกำหนดรูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่
        (1) การลงคะแนนด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก (Americo Vespucio Sur 100 ชั้น 15 เขต Las Condes) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. หรือ
        (2) การลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งให้ท่านตามที่อยู่ทีได้ลงทะเบียนไว้ และให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562

การลงคะแนนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ขอเชิญชวนชาวไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งและพำนักในสาธารณรัฐชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้
          1.มีสัญชาติไทย/ หรือบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งต้องได้สัญชาติไทยแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
          2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง และ
          3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย
          1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
          2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
          3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
          4. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลาประเทศไทย) โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 3 วิธีได้แก่
          1. ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือ
www.khonthai.com โดยบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ประกอบด้วย (1) เลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทางล่าสุด (2) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด (3) หมายเลขหลังบัตรประชาชน (4) สถานที่ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
          2. ยื่นลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือ email โดยนำส่ง (1) แบบคำร้อง ส.ส. 1/7 (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้าและหลัง) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กำกับสำเนาถูกต้อง และส่งไปรษณีย์มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ Embajada Real de Tailandia, Americo Vespucio Sur 100, piso 15, Las Condes, Santiago หรือทางอีเมล rte.santiago.consular@gmail.com

          3. ยื่นลงทะเบียนผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำเอกสารจำเป็นได้แก่ (1) แบบคำร้อง ส.ส. 1/7 (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางปัจจุบัน หรือ บัตรประจำตัวที่มีเลข 13 หลักและรูป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้
   
        ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +5622717 3959 ต่อ 12  นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทางมือถือทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์คณะกรรมการเลือกตั้ง โดยสถานเอกอัครราชทูตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป
สทานทูตเอกอีครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว

01/04/2020

ประกาศด่วนที่สุดสำหรับคนไทยเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อกลับไทย

27/03/2020

ประกาศสถานทูตเอกอัครราชทู ณ กรุงซานติอาโก ที่ ๔/๒๕๖๓

21/03/2020

การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล

18/03/2020

ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

28/02/2020

ประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

28/02/2020

Thailand's Statement on Situation in Iraq (แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก)

06/01/2020

Template

13/12/2019

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 www.asean2019.go.th

12/09/2019

***คำเตือน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***

09/09/2019

ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

12/07/2019

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

19/06/2019

สรุป มหรสพสมโภช

12/06/2019

Donation to Elderly Service

28/05/2019

THAI SELECT CERTIFICATION

18/05/2019

กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร 4 พค 2562

08/05/2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

08/05/2019

H.E. Ms. Sarikan Pholmani visits El Salvador

24/04/2019

Press Release about Sri Lanka bombings

24/04/2019

Sustaining the Planet for our Future Generations

05/04/2019

ศริกานต์ พลมณี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อ ฯพณฯ นาย Juan Carlos Varela Rodriguez

28/03/2019

ประกาศราคากลาง

16/03/2019

ELECTIONS 2019

13/03/2019

อย่าลืม ..... วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ศกนี้ พวกเราคนไทยมีนัดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อเล

07/03/2019

“เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

07/03/2019

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน

28/02/2019

Note

20/02/2019

อย่าลืมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ

14/02/2019

ประกาศราคากลาง การปรับปรุงกันสาดพร้อมโครงสร้าง อาคารทำเนียบ ออท.

12/02/2019

สารจากเอกอัครราชทูต

30/01/2019

Startup ไทย สร้างชื่อไกลถึงชิลี

12/01/2019

Travel Safety Tips

19/12/2018

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

19/12/2018

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง

07/11/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

07/11/2018

การมอบตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ให้กับร้าน Thai House

07/11/2018

งาน FRUIT TRADE 2018

07/11/2018

Language