สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

ของหายระหว่างท่องเที่ยวในชิลี ควรทำอย่างไร

เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในชิลี และพบว่าของหาย โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง ควรปฏิบัติดังนี้
1. แจ้งตํารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ (Carabineros) และจากนั้น ขอให้แจ้งตํารวจสืบสวนสอบสวน (PDI) ตั้งอยู่ที่ 852 ถนน Eleuterio Ramirez กรุงซันติอาโก เปิดทําการระหว่าง เวลา 08.00 –14.00 น. โดยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนคดีลักทรัพย์สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากท่านประสบปัญหาในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทางโทรศัพท์มือถือ (+56995146189) อีเมล rte.santiago@gmail.com หรือเฟซบุค Royal Thai Embassy in Santiago โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถอำนวยความสะดวกโดยการจัดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปช่วยเหลือในการแจ้งความได้

2.ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอทําเอกสารสำคัญประจำตนสำหรับใช้เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี (Temporary Passport) สำหรับใช้เพื่อเดินทางไปประเทศอื่นต่อ หรือเอกสารสําคัญประจําตัว (certificate of identity – CI) เพื่อใช้ในการเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมมายื่น ดังนี้
 1) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 2) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหาย 


** นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังสิ่งของและกระเป๋าอยู่เสมอในขณะเดินทางท่องเที่ยวในชิลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางท่องเที่ยวในที่ชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีคนจำนวนมาก และไม่ควรสวมใส่สิ่งของมีค่าใด ๆ หรือพกพาสปอร์ตติดตัวในขณะเดินทางท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการฉกชิงวิ่งราว ****

Language