สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

คำแนะนำกรณีเกิดแผ่นดินไหวในชิลี

คำแนะนาในกรณีแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว (earthquakes) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ สาเหตุสาคัญเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการปะทุของพลังงานความร้อนใต้พื้นโลก ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

 1. ภัยที่เกิดจากการสั่นไหวของพื้นดิน ก่อให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินที่ต่างกัน การพังทลายของดินและโคลน การที่ดินทีสภาพเป็นของเหลว
 2. ภัยที่เกิดจากการยกตัวของพื้นดินในบริเวณรอยเลื่อน
 3. ภัยที่เกิดจากคลื่นใต้น้า (Tsunami) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลและมหาสมุทร
 4. ภัยจากการพังทลายของอาคารในบริเวณที่แผ่นดินไหว
 5. ภัยจากไฟไหม้หลังการเกิดแผ่นดินไหว

มาตรการเตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภัยหากเกิดแผ่นดินไหว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
 • มีการจัดทาแผนอพยพคนไทย ตามคาสั่งของกระทรวงการต่างประเทศ
 • มีการประสานกับสานักภัยฉุกเฉินแห่งชาติของชิลี (ONEMI) อย่างใกล้ชิด
 • มีการปรับปรุงแผนอพยพทุก 3 เดือน
 • มีการซักซ้อมแผนอพยพกับคนไทยที่พานักในชิลี
คนไทยที่พานักในชิลี
 • ควรตรวจสภาพความปลอดภัยของบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้าน ทาการยึดเครื่องเรือนที่อาจก่ออันตราย เช่น ตู้ขนาดใหญ่ หรือสิ่งที่มีน้าหนักมากให้ติดกับผนังหรือเสาบ้าน
 • ซักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัว โดยกาหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และกาหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยนอกบ้านไว้ล่วงหน้า
 • แนะนาสมาชิกในครอบครัวให้รู้วิธีตัดกระแสไฟฟ้า ปิดวาล์วน้า และท่อแก๊ส
 • ศึกษาวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากแผ่นดินไหวและอุบัติภัยอื่นๆ
จากเอกสารของ ONEMI สิ่งที่ควรเตรียมล่วงหน้า
 • อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เช่น สาลี ผ้าพันแผล ยารักษาแผลสด พลาสเตอร์ ยาแก้ปวด ยาสาหรับดรคประจาตัวฯ
 • เครื่องดับเพลิง ถุงทราย
 • หมวกพลาสติกใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย วิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือ
 • น้าดื่ม อาหารกระป๋อง ที่เปิดกระป๋อง
 • กระดาษม้วน ถุงใส่ขยะ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
เมื่ออยู่ในบ้านพัก
 • ตั้งสติและควบคุมจิตใจให้มั่นคง ปลอบโยนคนข้างเคียงให้อยู่ในอาการสงบ
 • ยกสะพานไฟ ปิดวาล์วน้า และปิดท่อแก๊สโดยทันที
 • เปิดประตูหรือหน้าต่างที่อยู่ใกล้ เพราะในเวลาที่แผ่นดินไหว ประตูหน้าต่าง อาจทรุด จนไม่สามารถเปิดได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการระบายแก็สซึ่งอาจรั่วไหลออกไปภายนอก
 • หลบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองจากสิ่งของที่ตกลงมา
 • อย่าจุดเทียนหรือใช้ไม้ขีดไฟเพราะอาจเกิดอันตราย
เมื่ออยู่ในอาคารสูง
 • ให้อยู่ห่างจากหน้าต่าง เพราะอาจมีกระจก เศษอิฐ เศษปูน หรือสิ่งของ กระเด็นใส่
 • หลบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้อง และรีบออกจากอาคาร
 • อย่าใช้ลิฟต์ไม่ว่าจะพักอยู่ชั้นใด
เมื่ออยู่ภายนอก
 • หากกาลังขับรถอยู่ ควรอยู่ให้ห่างจากสะพานและทางลอยฟ้า จอดรถเข้าข้างทางที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์ และอยู่ภายในรถจนการสั่นสะเทือนยุติลง
 • หากต้องออกจากรถ ให้เสียบกุญแจรถค้างไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลื่อนรถได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • หากเดินอยู่ ให้พยายามอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ตู้จำหน่ายน้ำอัดลมอัตโนมัติ บริเวณที่สายไฟขาดหรือพาดผ่านฯ
 • ในกรณีที่ไม่มีหมวกป้องกัน ให้ใช้กระเป๋าหรือแผ่นไม้บังศรีษะและระวังเศษอิฐหรือวัสดุอื่น ๆ ตกใส่
 • หากอยู่ชายหาดหรือบริเวณใกล้เคียง ให้รีบหนีขึ้นที่สูงหรือเนินเขา เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิได้
การปฏิตนหลังการเกิดแผ่นดินไหว
 • ตรวจตนเองและคนข้างเคียงว่า ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ และให้การปฐม พยาบาลในชั้นต้น
 • รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะหากมีแผ่นดินไหวตามมา อาคารนั้นอาจ พังได้
 • สวมรองเท้าหุ้มส้น เพื่อป้องกันการถูกบาดจาดเศษแก้วและของมีคม
 • ตรวจสอบสภาพของสะพานไฟ วาล์วน้า และท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้เปิดประตูหน้าต่าง อย่าจุดเทียนไขหรือใช้ไม้ขีดไฟ
 • เปิดวิทยุรับฟังคาแนะนาฉุกเฉินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก หมายเลข 2-2717-3959 ต่อ 12  หรือสามารถติดต่อมือถือนางสาวดวงพร ดรงค์สุวรรณ กงสุล โทร. +56995146189
 • สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ Embajada Real de Tailandia, Americo Vespucio Sur 100, Piso 15, Las Condes, Santiago, Chile. Tel. (02) 2717-3959 Fax. (02) 2717-3758

 • E-mail: rte.santiago@gmail.com    
  Website: http://www.thaiembchile.org
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สาคัญ รถพยาบาล 131 หน่วยดับเพลิง 132 ตารวจ 133
การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชิลี ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่มีคนไทยพานักอยู่และจะติดต่อกับคนไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทย/ผู้ประสบภัย
 • หากพบว่า มีคนไทยได้รับผลกระทบจากกรณีการเกิดแผ่นดินไหว ไม่ว่าจากการบาดเจ็บหรืออาคารบ้านเรือนได้รับผลกระทบ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบในเบื้องต้นและพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังสถานที่ที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีคนไทยพานักอยู่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ในชั้นต้น
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือต่อไป
Language