สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการทำงานในชิลี

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานในชิลี

 • วีซ่าของชิลีหมายรวมถึงการอนุญาตให้พำนักในชิลีเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในชิลี
  การตรวจลงตราในชิลีโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชิลีให้แรงงานต่างชาตินั้น เป็นการติดแผ่นปะ (Visa Sticker) ในหนังสือเดินทาง และเป็นแบบใช้เดินทางเข้าได้หลายครั้ง (multiple-entry) ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว วีซ่าที่ออกให้แรงงานต่างชาติครั้งแรกจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ก็ขั้นอยู่กับ ระยะเวลาของสัญญาจ้างด้วย
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในชิลี จะต้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อการทำงานก่อนเดินทางเข้ามาในชิลี โดยขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตชิลีในประเทศไทย (ตั้งอยู่ที่ 193/67 อาคาร เลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย) โดยเอกสารที่ต้องนำไปยื่นได้แก่ 
 • หนังสือจากนายจ้างถึงเจ้าหน้าที่กงสุลสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยแจ้งความจำนงขอจ้าางาน
 • สัญญาจ้างงาน 
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หากมี) 
 • ใบรับรองความประพฤติ 
 • พาสปอร์ตที่มีอายุใช้งานได้
 • รูปถ่าย 4 รูป 

 • ชิลีไม่มี Exit Visa แต่การเดินทางออกจากชิลีของแรงงานต่างชาติ อาจต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับ การจ้างงาน เช่น สัญญาจ้าง ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออก
 • เมื่อสัญญาจ้างหมดอายุ ไม่ว่าแรงงานต่างชาติดังกล่าวจะมีนายจ้างใหม่ในชิลีหรือไม่ก็ตาม นายจ้างจะต้องจัดทำเอกสารรับรองการหมดอายุของสัญญาจ้าง (Finiquito) ซึ่งนายจ้างและลูกจ้าง ร่วมลงนามและรับรองเอกสาร โดย Notary Public ก่อนนำส่งให้กระทรวงแรงงานภายใน 30 วัน หากมิได้ดำเนินการก็จะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติอาจประสบ ปัญหาเมื่อจะเดินทางออกจากชิลี
 • แรงงานต่างชาติในชิลีสามารถยื่นคำร้องขอมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) ได้หลังจากที่ทำงานในชิลีแล้วไม่ต่ำกว่า 2  ปี ทั้งนี้ เมื่อมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในชิลีแล้ว ในบัตร ประจำตัวจะระบุสถานะผู้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร และไม่จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า หรือการขยายเวลาพำนักในชิลีอีก
Language