สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับพี่น้องชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ โดยกำหนดรูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่
        (1) การลงคะแนนด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก (Americo Vespucio Sur 100 ชั้น 15 เขต Las Condes) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. หรือ 
        (2) การลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งให้ท่านตามที่อยู่ทีได้ลงทะเบียนไว้ และให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562

การลงคะแนนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ขอเชิญชวนชาวไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งและพำนักในสาธารณรัฐชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้
          1.มีสัญชาติไทย/ หรือบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งต้องได้สัญชาติไทยแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
          2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง และ
          3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย
          1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
          2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
          3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
          4. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลาประเทศไทย) โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 3 วิธีได้แก่
          1. ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือ 
www.khonthai.com โดยบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์ ประกอบด้วย (1) เลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทางล่าสุด (2) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด (3) หมายเลขหลังบัตรประชาชน (4) สถานที่ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
          2. ยื่นลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือ email โดยนำส่ง (1) แบบคำร้อง ส.ส. 1/7 (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้าและหลัง) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กำกับสำเนาถูกต้อง และส่งไปรษณีย์มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ Embajada Real de Tailandia, Americo Vespucio Sur 100, piso 15, Las Condes, Santiago หรือทางอีเมล rte.santiago.consular@gmail.com 
          3. ยื่นลงทะเบียนผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนำเอกสารจำเป็นได้แก่ (1) แบบคำร้อง ส.ส. 1/7 (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางปัจจุบัน หรือ บัตรประจำตัวที่มีเลข 13 หลักและรูป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ 
   
        ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +5622717 3959 ต่อ 12  นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทางมือถือทั้งระบบ Android และ IOS เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์คณะกรรมการเลือกตั้ง โดยสถานเอกอัครราชทูตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป

Language