สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

หนังสือเดินทาง

ขั้นตอนการขอรับบริการทำหนังสือเดินทางใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก

  1. โทรศัพท์นัดหมาย  ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางใหม่ โปรดประสานนัดหมายวันและเวลาที่ผู้ร้องจะเข้ามาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนล่วงหน้า โดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +56-2 2717-3959 ต่อ 12 หรือโทรศัพท์มือถือ +569 9514 6189 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ 
  2. ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง 24,000 เปโซชิลี โดยผู้ร้องจะต้องชำระเงินที่สถานเอกอัครราชทูตเท่านั้น
  3. ในวันนัดหมาย ผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพใบหน้า โดยให้นำเอกสารหลักฐานมาดังนี้

เอกสารสำหรับยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

ประเภทบุคคล เอกสารในการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
1. บุคคลทั่วไป

1.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือสำเนา
1.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. ผู้เยาว์ (ผู้ร้องที่มีอายุไม่ถึง20 ปีบริบูรณ์)

2.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสูติบัตร
2.3 หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ของบิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง
2.4 บิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอม
2.5 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หากอยู่ในประเทศอื่น ให้ไปติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลในประเทศที่บิดามารดาพำนักอยู่

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอหนังสือเดินทาง กรณีที่เกี่ยวข้อง
1. ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล

- กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม

2. ใบสำคัญการสมรส

- สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
- มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร

3. ใบสำคัญการหย่า - สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
4. บันทึกการหย่า - ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
5. หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร - กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
6.ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา - ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว
7. คำสั่งศาล - กรณีบิดา/มารดาเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสูญหายไม่สามารถตามตัวได้
8. มรณบัตร - กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต

การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 วิธี คือ
1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก ด้วยตนเอง
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอื่นมารับแทน

ข้อแนะนำอื่นๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ร้องที่มีข้อมูลบุคคลครบถ้วนถูกต้อง และไม่พบข้อขัดข้องในการตรวจสอบข้อมูลประวัติบุคคล โดยนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องจนกระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเล่มที่ผลิตแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

*** กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ***

เมื่อพบว่าทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกขโมย สิ่งแรกที่ควรทำคือไปแจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นที่เอกสารสูญหาย เพื่อให้ทางตำรวจออกใบแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางของเราหาย ซึ่งเป็นใบสำคัญที่จะใช้แสดงหากต้องการเดินทางมายังสถานทูตฯ หรือเดินทางออกนอกประเทศ

ทั้งนี้ อาจติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เพื่อขอความช่วยเหลือในการพาไปแจ้งความได้ หากประสบปัญหาในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น

เอกสารหลักฐาน ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ใบรับแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น (ต้นฉบับ)
2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ 1 ที่มีรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ร้อง (ถ้ามี) หรือรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่สูญหาย เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน และสถานที่ออกหนังสือเดินทาง

Language