สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

งานนิติกรณ์

การรับรองเอกสาร

การนำเอกสารของไทยไปใช้ในต่างประเทศ

การนำเอกสารที่ออกโดยทางการไทย เช่น ทะเบียนสมรส หลักฐานการศึกษา ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ ไปใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อหน่วยงานของประเทศอื่นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองเอกสารจากประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้ ขั้นตอนโดยสรุป คือ
1. นำเอกสารต้นฉบับ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
2. นำเอกสารจากข้อ 1. ไป รับรองที่สถานทูตของประเทศที่จะนำเอกสารไปใช้ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เช่น หากจะนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศชิลี ก็ต้องนำไปรับรองที่สถานทูตชิลีประจำประเทศไทยก่อน และโดยที่ในประเทศชิลี ยอมรับเฉพาะเอกสารที่เป็นภาษาสเปน จึงจำเป็นต้องจัดแปลเอกสารที่ต้องการใช้เป็นภาษาสเปนก่อนด้วย แล้วจึงนำไปให้สถานทูตชิลีรับรอง
3. นำเอกสารที่ผ่านการรับรองในข้อ 1 และ 2 ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศในประเทศที่จะนำเอกสารไปใช้ เช่น หากจะนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศชิลี ก็นำเอกสารที่รับรองจากสถานทูตชิลีประจำประเทศไทยแล้วตามข้อ 2. ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศชิลีในกรุงซันติอาโก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2575-1056-9 หรือ www.consular.go.th (เลือกเรื่องการรับรองเอกสาร)

การนำเอกสารของต่างประเทศไปใช้ในประเทศไทย

การนำเอกสารที่ออกโดยทางการของต่างประเทศ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเกิด หลักฐานการศึกษา ฯลฯ ไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานของไทยในประเทศไทย จะต้องมีการรับรองเอกสารจากทางการของประเทศนั้นๆ และสถานทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ ก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้ ในกรณีที่ต้องการนำเอกสารที่ออกโดยทางการชิลี ไปใช้ยื่นต่อหน่วยงานในประเทศไทย เช่น เขต/อำเภอ ตม. สถาบันการศึกษา ฯลฯ มีขั้นตอน คือ
1. นำเอกสารต้นฉบับไปรับรองที่ Notaria (Notary Public) แห่งใดก็ได้
2. นำเอกสารจากข้อ 1. ไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมชิลี
3. นำเอกสารจากข้อ 2. ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศชิลี และในกรณีที่ต้องการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย กระทรวงการต่างประเทศชิลีก็สามารถแปลให้ได้
4. นำเอกสารจากข้อ 3. ไปรับรองที่สถานทูตไทยในชิลี โดยจัดแปลเป็นภาษาไทยก่อนด้วย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 15,000 เปโซต่อหนึ่งฉบับ (1 ตราประทับ) 
5. นำเอกสารจากข้อ 4. ไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ
สำหรับสถานที่ของการดำเนินการขั้นตอน 1-3 นั้น มีทางเลือกที่อาจพิจารณาเพื่อความสะดวกโดยสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องทั้งสามขั้นตอนในคราวเดียวกันได้คือ
1. Notaria ที่ Morande 243 (อยู่ระหว่างถนน Morande กับถนน Bandera)
2. กระทรวงยุติธรรมชิลี ที่ Moneda 1155 (อยู่ใกล้ถนน Morande)
3. กระทรวงการต่างประเทศชิลี ที่ Agustinos 1320 (อยู่ใกล้แยก Teatinos กับ Agustinos ซึ่งห่างจากกระทรวงยุติธรรมชิลีบนถนน Moneda ประมาณ 2 ช่วงตึก)

การทำนิติกรณ์อื่น ๆ
1. การขอทำหนังสือมอบอำนาจ
ใบมอบอำนาจ

การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่ง (ผู้มอบอำนาจ) มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้รับมอบอำนาจ) มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลทางกฎหมายเสมือนว่าผู้มอบอำนาจกระทำด้วยตนเอง ตัวอย่างการขอใบมอบอำนาจ เช่น มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลอื่น (ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) ไปทำการติดต่อ ขอใบรับรองการเกิด ใบรับรองความเป็นโสด การขอคัดสำเนาสูติบัตร คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ใบปกครองบุตร (ป.ค.14) ฯลฯ แทนผู้มอบอำนาจ (ที่พำนักในประเทศชิลี)

เอกสารประกอบ

1.สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลผู้มอบอำนาจ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล สูติบัตร ฯลฯ จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือให้ความยินยอม

หนังสือให้ความยินยอมเป็นเอกสารที่บิดาหรือมารดา ลงนามยินยอมให้บุตรที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ใช้ในกรณีที่บิดาหรือมารดาไม่สามารถเดินทางไปลงนามในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าพนักงานกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วยตนเอง

2.1 สำหรับบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทย
เอกสารประกอบ

1.หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน ของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ปค. 14 ใบหย่า ฯลฯ จำนวน 1 ชุด
5.ค่าธรรมเนียม 15,000 เปโซชิลี/ ต่อ 1 ฉบับ (หนึ่งตราประทับ)

2.2 สำหรับบิดาหรือมารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
เอกสารประกอบ

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานของบิดาและ/หรือมารดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
2.บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งาน ของบิดาและ/หรือมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3.สมุดประจำครอบครัวของทางการชิลี ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
4.สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันของบุตร จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ฯลฯ จำนวน 1 ชุด
7.ค่าธรรมเนียม 15,000 เปโซชิลี/ ต่อ 1 ฉบับ (สองตราประทับ)

3. การรับรองลายมือชื่อ (เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย
เอกสารประกอบ

1.สำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวในการมอบอำนาจ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล สูติบัตร ฯลฯ จำนวน 1 ชุด
4.ค่าธรรมเนียม 15,000 เปโซชิลี / ต่อ 1 ฉบับ (หนึ่งตราประทับ)

Language