สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

งานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว

การจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร)

เด็กที่เกิดในชิลี โดยมีบิดา หรือมารดา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่าย เป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาหรือมารดาสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิดบุตร (สูติบัตรไทย) ได้ ณ สถานเอกอัครราชทูต
การขอจดทะเบียนเกิดบุตร ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข +56995146189 ในเวลาทำการหรือทางอีเมล rte.santiago.consular@gmail.com เพื่อนัดวันเวลาที่จะมายื่นคำร้อง

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.หนังสือเดินทาง และบัตรหรือเอกสารประจำตัว (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน) ของบิดาและมารดาของเด็ก พร้อมสำเนา 3 ชุด
2.ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของบิดามารดา พร้อมสำเนา 3 ชุด
3.สูติบัตรของเด็กที่ทางการชิลีออกให้ พร้อมสำเนา 3 ชุด
4.รูปถ่ายของเด็กขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5.การขอสูติบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า

คนไทยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าไทย สามารถยื่นคำร้องและจดทะเบียนได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
อนึ่งการจดทะเบียนหย่าจะต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายโดยสมัครใจไม่สามารถกระทำโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ การขอจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียวจะกระทำได้โดยคำสั่งของศาลไทย นอกจากนี้การหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เมื่อมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยมาแล้วเท่านั้น หากจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศอื่นจะไม่สามารถขอหย่าตามกฎหมายไทยได้ การขอจดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข +56995146189 ในเวลา ทำการ หรือทางอีเมล rte.santiago.consular@gmail.com เพื่อนัดวันเวลาที่จะมายื่นคำร้อง

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

ทะเบียนสมรส
1. หนังสือเดินทางของคู่สมรส
2. ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายไทย หรือของประเทศอื่นมาก่อน จะต้องนำใบสำคัญแสดงการหย่ามาแสดงด้วย
3. หลักฐานทางราชการอื่นๆ ของคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน
4. การจดทะเบียนสมรส ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ทะเบียนหย่า
1. หนังสือเดินทางของคู่หย่า ที่ยังมีอายุใช้งานได้ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางของฝ่ายหญิงจะต้องได้รับการเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเรียบร้อยแล้ว
2. ต้นฉบับใบสำคัญการแสดงการสมรสที่ทางราชการไทยออกให้
3. หลักฐานทางราชการอื่นๆ ของคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทย เช่น บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน
4. การจดทะเบียนหย่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร)

การขอใบมรณบัตร ผู้ตายต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และผู้ยื่นคำร้องขอมรณบัตรอาจเป็นบุคคลในครอบครัวผู้ตาย เช่น บุตร บิดา มารดา คู่สมรส ญาติพี่น้องของผู้ตายหรือผู้อื่นโดยสามารถยื่นคำร้องขอด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้
เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้ตาย (ถ้ามี)
2.ใบมรณบัตรที่ทางการชิลีออกให้
3.เอกสารประจำตัวของผู้ยื่นคำร้อง เช่น หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
4.การขอใบมรณบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม

Language