สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์

จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
ข้อมูลทั่วไป

เอลซัลวาดอร์ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
เวลาเอลซัลวาดอร์ช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง หรือ GMT-6

การเข้าเมือง

คนชาติไทยที่เดินทางไปยังเอลซัลวาดอร์ควรถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ฝ่ายเอลซัลวาดอร์เคยแจ้งว่าผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้าประเทศเอลซัลวาดอร์โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ดี ฝ่ายเอลซัลวาดอร์ไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร และสถานเอกอัครราชทูตเอลซัลวาดอร์ประจำชิลียังแนะนำให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการของไทยขอวีซ่าก่อนการเดินทางไปเอลซัลวาดอร์ เนื่องจากไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เอลซัลวาดอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่จะเดินทางไปเอลซัลวาดอร์จึงต้องขอวีซ่าผ่านสถานเอกอัครราชทูตเอลซัลวาดอร์ประจำอินเดียซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ +91-11-4608-8400

ความปลอดภัยและความมั่นคง

นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังในการท่องเที่ยวในเอลซัลวาดอร์เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น โดยเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างขบวนการผิดกฎหมาย

อาชญากรรม

อาชญากรรมในเอลซัลวาดอร์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตที่ยากจน นักท่องเที่ยวควรใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียวหรือในยามวิกาล หลีกเลี่ยงการขึ้นรถประจำทาง ควรใช้บริการรถแท็กซี่จากโรงแรมที่พัก และควรตรวจสอบว่า สถานที่ที่จะต้องการไป อยู่ในเขตที่มีความปลอดภัยหรือไม่

หากหนังสือเดินทางถูกโจรกรรม ขอให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยเพื่อให้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อความช่วยเหลือในการออกเอกสารการเดินทางใหม่ หรือความช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้น หมายเลขโทรศัพท์สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ หมายเลข +503 2275-7644, 2275-7645 หมายเลขโทรศัพท์สถานเอกอัครราชทูตฯ +56 2 717 3959 และหมายเลขฉุกเฉินนอกเวลาราชการ + 56 9 7898 2460

การแพทย์และสุขอนามัย

สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานยังมีจำนวนไม่มากนัก ผู้เดินทางควรนำยารักษาโรคประจำตัวและยาพื้นฐานติดตัวมาด้วย

อนึ่ง สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก www.who.int/countries/slv/en/

ระบบการโทรคมนาคมสื่อสาร

ระบบโทรคมนาคมสื่อสารทันสมัย ร้านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สามารถหาได้ง่ายในกรุงซันซัลวาดอร์

ภัยธรรมชาติ

เอลซัลวาดอร์ตั้งอยู่ใกล้เขตรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลก จึงมีความเสี่ยงสูงสำหรับการเกิดแผ่นดินไหว

Language